menu pointer

Follow Us

Language Assistance

Español | Português | Polski | 繁體中文 | Italiano | Français | Kreyòl | Русский | Tiếng Việt | العربية | 한국어 | Shqip | हिंदी | Tagalog | λληνικά | ខ្មែរ |  ગુજરાતીEspañol (Spanish):

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-800-224-2273 (TTY: 711).

Português (Portuguese):

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue
para 1-800-224-2273 (TTY: 711).

Polski (Polish):

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.
Zadzwoń pod numer 1-800-224-2273 (TTY: 711).

繁體中文  (Chinese):

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-800-224-2273
(TTY: 711)。

Italiano (Italian):

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza
linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-800-224-2273 (TTY: 711).

Français (French):

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés
gratuitement. Appelez le 1-800-224-2273 (ATS: 711).

Kreyòl Ayisyen  (French Creole):

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele
1-800-224-2273 (TTY: 711).Русский  (Russian):

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги
перевода. Звоните 1-800-224-2273 (телетайп: 711).Tiếng Việt  (Vietnamese):

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số
1-800-224-2273 (TTY: 711).العربية (Arabic):

Arabic Language Assistance (Medicare)한국어  (Korean):

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
1-800-224-2273 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.Shqip  (Albanian):

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa
pagesë. Telefononi në 1-800-224-2273 (TTY: 711).हिंदी (Hindi):

ध्यान दें: यदद आप द िंदी बोलते ैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा स ायता सेवाएिं उपलब्ध ैं। 1-800-224-
2273 (TTY: 711) पर कॉल करें।Tagalog (Filipino):

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong
sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-224-2273 (TTY: 711).λληνικά (Greek):

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής
υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-800-224-2273 (TTY: 711).ខ្មែរ (Cambodian):

ប្រយ័ត្ន៖ បរើសិនជាអ្នកនិយាយ័ ភាសាខ្មែរ, បសវាជំនួយ័ខ្ននកភាសា បោយ័មិនគិ្ឈ្នួល គឺអាចមានសំរារ់រំបរើអ្នក។ ចូរ ទូរសតព្ទ 1-800-224-2273 (TTY: 711)។ગુજરાતી (Gujarati):

સચુ ના: જો તમે ગજુ રાતી બોલતા હો, તો નન:શલ્ુ ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન
કરો 1-800-224-2273 (TTY: 711).Y0026_200218_C
Last Update 10/1/2019

;